Vốn điều lệ là gì? Các cách tăng vốn điều lệ công ty cổ phần. Vốn điều lệ là một phần quan trọng, bắt buộc phải có và thể hiện một phần tiềm lực của các công ty.

1. Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ theo quy định tại Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán. Vốn điều lệ của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Trong công ty cổ phần, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần

2. Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ của công ty bằng các cách sau:

  • Chào bán cổ phần:

Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo các hình thức sau đây:

– Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;

– Chào bán cổ phần riêng lẻ (hình thức này không áp dụng với công ty đại chúng)

– Chào bán cổ phần ra công chúng.

  • Phát hành trái phiếu
  • Phát hành chứng khoán

3. Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Bước 1: Lựa chọn phương án tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Các công ty có thể lựa chọn 1 hoặc nhiều các phương án tăng vốn điều lệ

Bước 2: Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Công ty cần chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trong vòng thời gian từ 03 đến 05 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét tính chất pháp lý của hồ sơ, nếu xét thấy hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định sẽ trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối thay đổi phải trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp.

Bước 3: Công bố thông tin thay đổi vốn điều lệ công ty lên Cổng thông tin quốc gia

Trong vòng thời gian 30 ngày kể từ ngày thực hiện việc thay đổi tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp phải tiến hành công bố thông tin thay đổi trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Bước 4: Thực hiện nộp bổ sung thuế môn bài khi tăng vốn

Bước 5: Hoàn thành góp vốn khi tăng vốn điều lệ công ty

4. Hồ sơ tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần

Hồ sơ tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần được quy định tại điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
  • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;
  • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Lưu ý:

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần, kèm theo Thông báo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có các giấy tờ sau đây:

  • Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần;
  • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần.

Trên đây, chúng tôi đã trả lời câu hỏi Vốn điều lệ là gì?

XEM THÊM TẠI: https://hip-cooking.com/