Vị trí, vai trò của Đảng viên trong giai đoạn hiện nay? Đảng viên đứng trong hàng ngũ của Đảng là những người có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và góp phần vào sự lớn mạnh của Đảng, là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Mời bạn đọc tìm hiểu vị trí, vai trò của Đảng viên trong bài viết của chúng tôi.

Tìm hiểu vị trí, vai trò của người Đảng viên hiện nay

1. Vị trí của người Đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Trong từng thời kỳ, Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra những chủ trương, chiến lược trong chính sách của Đảng cho từng nhiệm kỳ. Đảng viên là chiến sĩ cách mạng đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam có vị trí quan trọng:

– Đảng viên là chiến sĩ cách mạng tiên phong của giai cấp công nhân, phấn đấu vì lợi ích của giai cấp. Toàn bộ sức mạnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được tạo nên từ mỗi đảng viên.

– Đảng viên là những người tiên tiến nhất của nhân dân lao động và của dân tộc.

– Đảng viên đặt lợi ích của giai cấp và dân tộc lên trên hết.

– Đảng viên là người tiên phong, gương mẫu trước quần chúng.

Đảng viên có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi chủ trương, đường lối, chính sách đó.

Vị trí, vai trò của người đảng viên trong giai đoạn hiện nay

2. Vai trò của người đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Đảng viên đã đóng một vai trò quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Đảng viên có các vai trò cụ thể như sau:

  • Đảng viên là chiến sĩ cách mạng đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam.
  • Đảng viên có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.
  • Đảng viên dù ở cương vị nào cũng vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ quần chúng.
  • Đảng viên là người kiên trung bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng

3. Vị trí, vai trò của người đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Trong giai đoạn hiện nay, thời đại cách mạng số rất phát triển, Đảng ta đã đề ra vai trò, nhiệm vụ của người Đảng viên trong thời kỳ mới như sau:

– Một là, tấm gương đạo đức, nhân cách của người đảng viên cộng sản luôn tiên phong, gương mẫu trong lời nói, việc làm và hành động. Tự giác, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, liêm chính, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, đàn áp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, câu kết, câu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của Đảng. và State.

– Thứ hai, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi đảng viên cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, luôn có những đóng góp tích cực cùng cấp ủy, chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, đơn vị, góp phần cùng tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. , chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; phát huy dân chủ, thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình trên tinh thần thẳng thắn, không “trọng danh, lợi sau”, không nể nang, né tránh, ngại va chạm; không lợi dụng tự phê bình và phê bình để gây mất đoàn kết nội bộ.

– Thứ ba, nâng cao hiệu quả tự phấn đấu, tự rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Mỗi đảng viên cần tự học qua sách, báo, các phương tiện thông tin đại chúng, học hỏi lẫn nhau và qua các hoạt động thực tiễn. Từ đó góp phần tích cực xây dựng chi bộ, chi bộ vững mạnh; phát huy dân chủ, thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ; Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, kiên quyết sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất. Chấp hành Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng; luật pháp và chính sách của Nhà nước. Giữ gìn đoàn kết thống nhất nội bộ, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

– Thứ năm, chủ động, tích cực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao; nêu cao tính tiên phong, đảng viên phải là những người lao động giỏi, tận tụy, trung thực, sáng tạo, có năng suất, chất lượng cao; kết hợp lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

– Thứ sáu, mỗi đảng viên cần tích cực tham gia các tổ chức đoàn thể trong các hoạt động chung ở cơ quan, đơn vị. Thường xuyên quan tâm, đề xuất các giải pháp giúp các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả, chất lượng; hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ ưu tú phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu gương nói và làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đã nhận nhiệm vụ là phải thực hiện và phấn đấu hoàn thành.

XEM THÊM TẠI: https://hip-cooking.com/