Lệnh chi là một phương tiện thanh toán của ngân hàng tạo điều kiện cho khách hàng thanh toán hoặc chuyển tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản của người thụ hưởng. Dưới đây là các mẫu ủy nhiệm chi mới nhất năm 2022, mời các bạn tham khảo.

Ủy nhiệm chi là gì? Quy trình thanh toán ủy nhiệm chi 2020

1. Ủy nhiệm chi là gì?

Lệnh chi hay còn gọi là lệnh chi hay UNC là một phương thức thanh toán mà người thanh toán sẽ lập lệnh chi theo mẫu mà ngân hàng cung cấp. Sau đó, người nộp tiền sẽ gửi lại ngân hàng nơi mở tài khoản để yêu cầu trích một số tiền trong tài khoản vãng lai của mình bằng số tiền ghi trên lệnh chi để trả cho người thụ hưởng.

Hiểu một cách đơn giản hơn, UNC là một loại chứng từ giao dịch mà người trả tiền sẽ lập với mục đích ủy quyền cho ngân hàng thanh toán số tiền cho người thụ hưởng.

Một điều cần lưu ý là UNC phải do khách hàng lập và ký và ngân hàng chỉ căn cứ vào đó để lập lệnh chuyển tiền cho người thụ hưởng. Ngoài lý do này, ngân hàng không được phép tự động trừ tiền từ tài khoản thanh toán của khách hàng nếu không có thỏa thuận trước bằng văn bản.

2. Mẫu ủy nhiệm chi không kèm nộp thuế

Mẫu Ủy nhiệm chi theo Nghị định 11/2020

ỦY NHIỆM CHI

Chuyển khoản

Tiền mặt tại KH

Tiền mặt tại KB

Lập ngày…..tháng…..năm…..

Đơn vị trả tiền: …………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Tại Kho bạc Nhà nước: …………………………………………………………………………

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………

Mã nhà tài trợ: …………………………………………………………………………………

Nội dung thanh toán Mã nguồn NS Niên độ NS Số tiền
(1) (2) (3) (4)
Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ………………………………………………………………………

Đơn vị nhận tiền: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………

Tại Kho bạc Nhà nước (NH): …………………………………………………………………

Hoặc người nhận tiền: …………………………………………………………………………

Số CMND:……………. Cấp ngày:…………………. Nơi cấp:………………………………

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày….tháng….năm….
Ngày….tháng….năm…. ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN
Ngày….tháng….năm….
Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Người nhận tiền
(Ký, ghi họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)
Chủ tài khoản
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Sửa

3. Mẫu Ủy nhiệm chi ngoại tệ 2022

Không ghi vào khu vực này ỦY NHIỆM CHI (ngoại tệ) Mẫu số 16c2
Ký hiệu: C4-02b/KB
Chuyển khoản
Tiền mặt tại ngân hàng

Lập ngày…..tháng…..năm…..

Đơn vị trả tiền: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

Tại Kho bạc Nhà nước:……………………………………………………………………….

Tài khoản: …………………………………………………………………………………….

Mã nhà tài trợ:…………………………………………………………………………………

Nội dung thanh toán Mã nguồn NSNN Niên độ NS Số tiền
Nguyên tệ VND
(1) (2) (3) (4) (5)
Tổng cộng:
Tổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ:……………………………………………………….

……………………………………………………………

Tổng số tiền VNĐ ghi bằng chữ: ……………………

………………………………………………………….

KBNN A GHI:

Nợ TK: ……………..

Có TK: …………..

Đơn vị nhận tiền: ……………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Tài khoản: ……………………….. Tại Kho bạc Nhà nước (NH):…………………….

Hoặc người nhận tiền: ………………………………………………………………….

Số CMND: …………….. Cấp ngày:……………………….. Nơi cấp:………………..

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày….tháng….năm….
Ngày….tháng….năm…. ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN
Ngày….tháng….năm….
Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Người nhận tiền
(Ký, ghi họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)
Chủ tài khoản
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Sửa

4. Mẫu ủy nhiệm chi ngân hàng BIDV

Mẫu ủy nhiệm chi 2022

5. Mẫu ủy nhiệm chi ngân hàng Agribank

Mẫu ủy nhiệm chi ngân hàng Agribank

6. Mẫu ủy nhiệm chi ngân hàng Vietcombank

Mẫu ủy nhiệm chi Vietcombank 2022

XEM THÊM TẠI: https://hip-cooking.com/