Tổ chức cơ sở là gì? Tổ chức cơ sở Đoàn là một đơn vị trong Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Vậy vị trí và vai trò của tổ chức cơ sở là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Vị trí tổ chức cơ sở đoàn

1. Tổ chức cơ sở đoàn là gì?

Theo Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh, tổ chức cơ sở Đoàn là tổ chức bao gồm các đơn vị như chi đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở. Đây là cơ sở đoàn được thành lập theo địa bàn dân cư, ngành nghề, nơi công tác, học tập, lao động và nơi cư trú của đoàn viên.

Mỗi khu dân cư, nơi công tác, học tập có nhiều chi đoàn khác nhau và trên nhiều chi đoàn đó sẽ có chi đoàn cơ sở. Các chi bộ là những thành viên nòng cốt tạo nên một tổ chức cơ sở vững mạnh. Chi đoàn sẽ phải sinh hoạt chi đoàn mỗi tháng một lần để tổ chức và định hướng công việc của chi đoàn trong tháng tiếp theo.

Như vậy, tổ chức đoàn cơ sở sẽ bao gồm các cấp từ công đoàn cơ sở đến chi đoàn cơ sở. Thành lập tổ chức thực hiện các hoạt động tạo môi trường giáo dục rèn luyện cho các thành viên. Hơn nữa, các chi hội sẽ thực hiện công tác tham gia các hoạt động chính trị, xã hội và kinh tế tại địa phương để bảo vệ đảng và chính quyền.

2. Vị trí tổ chức cơ sở đoàn

Tổ chức cơ sở đoàn là đơn vị trực thuộc công đoàn cấp huyện, cấp tỉnh tùy theo địa phương. Tổ chức cơ sở đoàn là một thành phần của tổ chức Đoàn nên cũng có vị trí quan trọng trong quan hệ chính trị. Vì vậy, nó cũng có vị trí như một tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản trong các mối quan hệ chính trị ở địa phương:

  • Trong mối quan hệ với Đảng: Tổ chức cơ sở đoàn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ở địa phương nơi hình thành tổ chức đoàn cơ sở. Đảng củng cố các tổ chức cơ sở với định hướng mục tiêu về đội ngũ phát triển và ngược lại, các tổ chức cơ sở cung cấp cho Đảng một đội dự bị trẻ.
  • Về quan hệ với nhà nước: Tổ chức cơ sở chịu sự quản lý của tổ chức nhà nước ở địa phương. Thực hiện các công việc liên quan đến pháp luật đối với người dân và thanh niên địa phương. Bên cạnh đó, tổ chức cơ sở đoàn còn thực hiện công tác phối hợp với các ban ngành địa phương để thực hiện nhiệm vụ. Nhà nước bảo đảm kinh phí và hoạt động của đoàn.
  • Về tổ chức thanh niên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Tổ chức cơ sở là thành viên của tổ chức thanh niên Mặt trận Tổ quốc ở địa phương.
  • Về mối quan hệ với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh: Tổ chức cơ sở Đoàn có vị trí lãnh đạo, giáo dục đội viên trở thành đội viên, thanh niên có lý tưởng tương lai.

Như vậy, tổ chức cơ sở Đoàn có vị trí quan trọng trong quan hệ chính trị ở cơ sở, là một mắt xích không thể thiếu trong Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

3. Vai trò của tổ chức cơ sở đoàn

Tổ chức cơ sở của đoàn có vai trò quan trọng đối với công tác Đoàn ở một số địa phương cụ thể như sau:

  • Tổ chức cơ sở đoàn có vai trò định hướng tư tưởng, chính trị cho đoàn viên tại cơ sở theo sự chỉ đạo của tổ chức đoàn cấp trên.
  • Tổ chức công đoàn cơ sở phải phát huy vai trò xung kích của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trên địa bàn thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh. dân chủ và văn minh.
  • Tổ chức cơ sở đoàn đóng vai trò nòng cốt trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ có tâm huyết và năng lực vì sự nghiệp của Đảng.

Như vậy, tổ chức cơ sở đoàn có vai trò quan trọng đối với tổ chức, hoạt động của đoàn viên ở địa phương và thực hiện công vụ của Nhà nước trong từng thời kỳ phát triển. Hơn nữa, đó còn là điều cốt lõi để cảm hóa, dạy dỗ đoàn viên trở thành đảng viên trong tương lai.

Trên đây là những phân tích của chúng tôi về câu hỏi Tổ chức cơ sở là gì?

XEM THÊM TẠI: https://hip-cooking.com/