Bộ máy Nhà nước Việt Nam bao gồm những cơ quan nào? Các cơ quan của bộ máy nhà nước được tổ chức thành ba nhánh: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Để hiểu thêm về nội dung này, mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

Bộ máy Nhà nước Việt Nam bao gồm các cơ quan nào?

Tìm hiểu về bộ máy nhà nước Việt Nam

1. Bộ máy nhà nước được chia thành mấy cấp?

Bộ máy nhà nước Việt Nam là hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, có tính độc lập tương đối về tổ chức bộ máy, nhân danh nhà nước được thành lập và có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước bằng các hình thức và phương pháp cụ thể.

Về phân chia thứ bậc trong bộ máy nhà nước, bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Bộ máy nhà nước được chia thành bốn cấp cụ thể như sau:

+ Cấp trung ương

+ Cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)

+ Cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

+ Cấp xã (phường, thị trấn)

2. Bộ máy nhà nước bao gồm các cơ quan nào?

Bộ máy nhà nước được hình thành và phân cấp nhằm phân chia nhiệm vụ, chức năng để thực thi pháp luật và điều hành đất nước.

Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm: Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước, Tòa án, Viện kiểm sát và chính quyền địa phương.

Chúng tôi xin giới thiệu sơ lược về các cơ quan trong bộ máy nhà nước như sau:

1. Quốc hội

Quốc hội Việt Nam là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Quốc hội Việt Nam có ba nhiệm vụ chính:

+ Hiến pháp, cơ quan lập pháp

+ Quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước

+ Giám sát hoạt động của Nhà nước

Nhân sự của cơ quan này là đại biểu, do cử tri Việt Nam bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Các đại biểu được bầu phải chịu trách nhiệm trước cử tri của mình và trước cử tri cả nước trong nhiệm kỳ 5 năm. Hiện Quốc hội có 499 đại biểu.

Đứng đầu Quốc hội Việt Nam là Chủ tịch Quốc hội do các đại biểu bầu ra. Hiện tại là anh Vương Đình Huệ.

2. Nhà nước – Chính phủ

Chính phủ Việt Nam là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu sự giám sát của Quốc hội và Chủ tịch nước. Chính phủ phải tuân thủ:

+ Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội

+ Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội

+ Các mệnh lệnh, quyết định của Chủ tịch nước

3. Tòa án – Viện kiểm sát

Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam là cơ quan xét xử nhà nước cao nhất, có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

+ Hướng dẫn các Tòa án áp dụng thống nhất pháp luật, tổng kết kinh nghiệm xét xử của các Tòa án

+ Giám đốc công tác xét xử của Toà án các cấp; giám đốc việc xét xử của các Tòa án đặc biệt và các Tòa án khác, trừ khi có quy định khác về việc thành lập các Tòa án đó.

+ Trình Quốc hội dự án luật và trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội dự án pháp lệnh theo quy định của pháp luật.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao là cơ quan công tố và quyền công tố cao nhất của nhà nước.

Viện kiểm sát có thẩm quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp:

+ Thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

4. Chủ tịch nước

Chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người đứng đầu Nhà nước Việt Nam, người chỉ huy lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số các đại biểu Quốc hội với nhiệm kỳ 5 năm.

5. Tổ chức nhà nước địa phương

Việt Nam theo một hệ thống nhất thể, với chính quyền địa phương phụ thuộc vào chính quyền trung ương. Hiện nay, địa phương có 3 cấp: cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương), cấp huyện (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện) và cấp xã (xã, phường, thị trấn). Ở mỗi cấp có các cơ quan tương ứng: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân.

3. Bộ máy nhà nước ta bao gồm những loại cơ quan nào?

Quyền lực nhà nước được chia thành ba nhóm quyền lực: quyền hành pháp, quyền lập pháp và quyền tư pháp. Ba nhóm quyền lực có những chức năng riêng nhưng đều phối hợp, bổ sung và hỗ trợ cho nhau.

Để thực hiện quyền lực của Nhà nước tương ứng với 3 nhánh: hành pháp, lập pháp, tư pháp, bộ máy nhà nước được tổ chức theo những phương thức khác nhau:

Bộ máy lập pháp: hệ thống các cơ quan thực hiện quyền lập pháp

+ Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát tối cao hoạt động của Nhà nước.

Bộ máy hành pháp: Hệ thống cơ quan thực hiện quyền hành pháp bao gồm các cơ quan sau:

+ Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, huyện, xã, các sở, ban, ngành …

Bộ máy tư pháp: Hệ thống cơ quan thực hiện quyền tư pháp bao gồm các cơ quan sau:

+ Cơ quan xét xử (Tòa án các cấp), cơ quan kiểm sát (Viện kiểm sát nhân dân các cấp)

XEM THÊM TẠI: https://hip-cooking.com/