Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Công nhân là một trong năm giai cấp trong xã hội Việt Nam. Nhiệm vụ của giai cấp công nhân là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu.

Sứ mệnh của giai cấp công nhân

1. Giai cấp công nhân Việt Nam

Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời và phát triển gắn liền với chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam. Bên cạnh những đặc điểm của giai cấp công nhân nói chung, giai cấp công nhân Việt Nam còn có những đặc điểm riêng. Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trước giai cấp tư sản, giai cấp trực tiếp chống lại tư bản thực dân Pháp và bè lũ tay sai. Giai cấp công nhân Việt Nam nhanh chóng trưởng thành về ý thức chính trị, sớm thực hiện lý tưởng và mục tiêu cách mạng; có quan hệ mật thiết với giai cấp nông dân và các giai cấp công nhân.

2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, giai cấp công nhân Việt Nam đã được giác ngộ về sứ mệnh lịch sử của giai cấp mình, thể hiện mình là lực lượng chính trị tiên phong trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và giai cấp.

Giai cấp công nhân Việt Nam

Tại Đại hội lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Đảng ta đã nhận thức: Giai cấp công nhân Việt Nam là lực lượng xã hội to lớn bao gồm lao động chân tay, trí thức, làm công ăn lương. tiền lương trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ công nghiệp hoặc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có tính chất công nghiệp. Dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa, của nền kinh tế thị trường, xu thế quốc tế hóa nền kinh tế đã làm thay đổi cơ cấu giai cấp trong xã hội, đặc biệt là giai cấp công nhân. Giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay có nhiều chuyển biến sâu sắc. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong giai đoạn hiện nay.

Theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, giai cấp công nhân là giai cấp cách mạng tiên tiến nhất, là lực lượng xã hội duy nhất có sứ mệnh lịch sử: xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xóa bỏ chế độ bóc lột người, giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và giải phóng toàn thể dân tộc. loài người khỏi mọi áp bức, bóc lột, nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.

Sứ mệnh lịch sử – thế giới của giai cấp công nhân bắt nguồn từ địa vị kinh tế – xã hội khách quan của nó:

  • Giai cấp công nhân ra đời và phát triển dưới chủ nghĩa tư bản là bộ phận quan trọng nhất, cách mạng nhất của lực lượng sản xuất có trình độ xã hội hoá cao.
  • Giai cấp công nhân không có tư liệu sản xuất nên buộc phải bán sức lao động của mình cho nhà tư bản để sinh sống. Họ bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư mà họ đã tạo ra trong thời gian lao động.
  • Địa vị kinh tế – xã hội giúp giai cấp công nhân trở thành giai cấp cách mạng triệt để và có khả năng thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình, đó là khả năng đoàn kết toàn thể giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức. trên phạm vi quốc tế chống chủ nghĩa đế quốc.

=> Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam:

  • Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam là xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xóa bỏ chế độ bóc lột, tự giải phóng mình, giải phóng nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi áp bức, bóc lột. xây dựng thành công xã hội cộng sản chủ nghĩa.
  • Phát triển về số lượng và chất lượng, nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, có trình độ học vấn và chuyên môn, thực hiện “trí tuệ hóa công nhân”, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ vào sản xuất để tăng năng suất. năng suất, chất lượng và hiệu quả, xứng đáng với vai trò lãnh đạo cách mạng trong thời kỳ mới.

3. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay, giai cấp công nhân có sứ mệnh sau đây:

  • Người lao động Việt Nam tích cực tham gia giải quyết các vấn đề thu hút sự quan tâm hàng đầu của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Những vấn đề đó có tính thời sự cao như dân số, môi trường, văn hóa, năng lượng, lương thực, v.v.
  • Giai cấp công nhân là lực lượng kiên định bảo vệ Đảng, hệ thống xã hội chủ nghĩa, không chấp nhận chế độ đa đảng, đa nguyên chính trị.
  • Giai cấp công nhân tham gia đông đảo các thành phần kinh tế, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
  • Giai cấp công nhân là lực lượng tiên phong trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và tệ nạn xã hội, là lực lượng chính trị – xã hội quan trọng trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự. quyền tự quyết, xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

4. Sự biến đổi của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay

Hiện nay, giai cấp công nhân Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực, cụ thể:

Giai cấp công nhân nước ta phát triển nhanh về số lượng, đa dạng về thành phần, ngành nghề.

Trong quá trình đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế, chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần đã tạo ra sự chuyển biến về cơ cấu lực lượng lao động xã hội. Giai cấp công nhân nước ta đang tiếp tục tăng nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu theo ngành nghề và thành phần kinh tế. Trong đó lao động khu vực kinh tế tư nhân và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh và chiếm tỷ trọng ngày càng cao. Đồng thời, số lượng lao động làm việc trong các ngành dịch vụ ngày càng tăng.

Giai cấp công nhân ngày càng nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hình thành tác phong và kỷ luật lao động hiện đại.

Quá trình hội nhập quốc tế đã tiếp thu những thành tựu khoa học, kỹ thuật và công nghệ hiện đại vào sản xuất, tạo động lực thúc đẩy giai cấp công nhân nước ta ngày càng phát triển về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hình thành ngày càng nhiều công nhân tri thức (có trình độ cao đẳng, đại học trở lên) làm công tác quản lý sản xuất kinh doanh, nghiên cứu và quản lý khoa học kỹ thuật gắn với sản xuất kinh doanh hoặc trực tiếp sản xuất.

Giai cấp công nhân nước ta có nhiều cơ hội việc làm, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao.

Trong những năm gần đây, nhờ cải cách thể chế để hội nhập kinh tế thế giới, khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, tạo nhiều việc làm cho kinh tế địa phương. người lao động.

Tờ Hoa Tiêu vừa gửi tới bạn đọc sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam và những đổi thay của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay. Giai cấp công nhân đã khẳng định được vai trò của mình và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, giai cấp công nhân ngày càng phát triển và đạt được những chuyển biến tích cực.

XEM THÊM TẠI: https://hip-cooking.com/