Quyền quản lý tài sản trực tiếp được gọi là gì? Mọi công dân đều có những quyền nhất định đối với tài sản. Vậy, quyền trực tiếp quản lý tài sản là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu

Quyền chiếm hữu tài sản

1. Quyền trực tiếp nắm giữ quản lý tài sản được gọi là gì?

Quyền trực tiếp nắm giữ quản lý tài sản được gọi là quyền chiếm hữu tài sản

2. Quyền trực tiếp nắm giữ quản lý tài sản

 Quyền trực tiếp nắm giữ quản lý tài sản

Quyền trực tiếp nắm giữ, quản lý tài sản hay quyền chiếm hữu là một trong những nội dung của quyền sở hữu, là một quyền được quy định trong Bộ luật dân sự 2015, bao gồm:

Quyền chiếm hữu của chủ sở hữu

Chủ sở hữu có thể thực hiện mọi hành vi theo ý mình để nắm giữ, kiểm soát tài sản của mình nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

Quyền sở hữu của người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản

1. Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản có trách nhiệm chiếm hữu tài sản đó trong phạm vi, cách thức và thời hạn do chủ sở hữu xác định.

2. Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản không thể trở thành chủ sở hữu đối với tài sản được giao theo quy định tại Điều 236 Bộ luật Dân sự 2015

Quyền chiếm hữu của người được giao tài sản thông qua giao dịch dân sự

1. Khi chủ tài sản giao tài sản cho người khác thông qua giao dịch dân sự mà nội dung không bao gồm việc chuyển quyền sở hữu thì người được giao tài sản phải chiếm hữu tài sản đó theo đúng mục đích, nội dung của Giao dịch.

2. Người được giao tài sản có quyền sử dụng tài sản được giao, có thể chuyển quyền chiếm hữu, sử dụng tài sản đó cho người khác nếu được chủ sở hữu đồng ý.

3. Người được giao tài sản không được trở thành chủ sở hữu đối với tài sản được giao theo quy định tại Điều 236 Bộ luật dân sự.

3. Tài sản là gì?

Tài sản được quy định tại Điều 105 Bộ luật Dân sự như sau:

Điều 105. Tài sản

1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản.

2. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.

Trong đó:

– Bất động sản bao gồm:

  • Đất;
  • Nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất;
  • Tài sản khác gắn liền với đất, nhà, công trình xây dựng;
  • Tài sản khác theo quy định của pháp luật.

– Tài sản hiện có là tài sản đã được hình thành và chủ thể xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản đó trước hoặc tại thời điểm giao dịch.

– Tài sản hình thành trong tương lai bao gồm:

  • Tài sản chưa hình thành;
  • Tài sản đã được hình thành nhưng chủ thể xác lập quyền sở hữu tài sản sau khi giao dịch được xác lập.

– Quyền tài sản là quyền được định giá bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác.

Trên đây chúng tôi đã giải đáp thắc mắc Quyền trực tiếp quản lý tài sản được gọi là gì? Việc hiểu rõ nội dung của các quyền có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi công dân trong việc bảo vệ và thực hiện các quyền của mình. Khi tranh chấp xảy ra, bạn phải biết phạm vi thẩm quyền của mình để xác định hành vi vi phạm và từ đó bảo vệ lợi ích của chính mình.

XEM THÊM TẠI: https://hip-cooking.com/