Cơ sở giáo dục công lập và dân lập là gì. Sự khác biệt giữa hai hệ thống giáo dục công lập và tư thục là gì? Trong bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ một số thông tin về giáo dục công lập và tư thục để các bạn tham khảo.

Cơ sở giáo dục công lập là gì

Cơ sở giáo dục công lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập và do Nhà nước trực tiếp quản lý. Nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên chủ yếu do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Cơ sở giáo dục dân lập là gì

Cơ sở giáo dục dân lập do cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và được tài trợ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Cộng đồng dân cư ở cơ sở bao gồm các tổ chức, cá nhân ở thôn, làng, ấp, bản, xã, phường, thị trấn.

Các cơ sở giáo dục dân lập hoạt động trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, nhân lực và được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Không thành lập cơ sở giáo dục dân lập ở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục dân lập, Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý cơ sở giáo dục dân lập.

Cơ sở giáo dục công lập phổ thông bao gồm

1. Giáo dục tiểu học là bắt buộc đối với mọi trẻ em từ sáu tuổi đến mười bốn tuổi; được thực hiện trong năm năm học, từ lớp một đến lớp năm. Tuổi học sinh vào lớp một là sáu tuổi;

2. Giáo dục trung học cơ sở được thực hiện trong bốn năm học, từ lớp sáu đến lớp chín. Học sinh vào lớp sáu phải có bằng tốt nghiệp tiểu học, đủ mười một tuổi;

3. Giáo dục trung học phổ thông được thực hiện trong ba năm học, từ lớp mười đến lớp mười hai. Học sinh vào lớp mười phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và đủ mười lăm tuổi.

XEM THÊM TẠI: https://hip-cooking.com/