Người chưa thành niên chưa đủ 18 tuổi, vô tình vi phạm giao thông hoặc muốn thực hiện nghĩa vụ thì cần có người bảo lãnh để thực hiện nghĩa vụ đó. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết bảo lãnh là gì? Bài viết này sẽ giải đáp cho bạn: Bảo lãnh là gì? Đảm bảo ví dụ để bạn hiểu rõ hơn.

1. Đảm bảo là gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 335 BLDS 2015, bảo lãnh bằng tài sản được hiểu như sau:

Điều 335. Bảo lãnh

1. Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên bảo lãnh) thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh (sau đây gọi là bên có quyền). bên có quyền), nếu đến hạn mà bên có quyền không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Bảo lãnh là việc bên thứ ba cam kết thực hiện nghĩa vụ thay cho bên bảo lãnh (thường là bên có nghĩa vụ) nếu bên bảo lãnh không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ. Người thứ ba ở đây có thể là cá nhân, pháp nhân, thông thường người thứ ba nếu là cá nhân thì phải là người có uy tín, khả năng kinh tế và có quan hệ thân thích với người được bảo lãnh. .

2. Ví dụ về bảo lãnh.

M vay N số tiền 100 triệu đồng, thời hạn 3 tháng, lãi suất 1% / tháng. K bảo đảm toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của M. Sau 3 tháng nếu M không có khả năng trả thì K phải thực hiện nghĩa vụ đó thay M. Khi đó, K sẽ phải trả thay M số tiền 100 triệu đồng. cho N cùng với số tiền lãi 3 triệu đồng (1% / tháng) và số tiền phạt, bồi thường thiệt hại (nếu có).

Bảo lãnh là gì? Ví dụ về bảo lãnh

3. Hình thức và đối tượng bảo lãnh.

Hình thức: Việc bảo lãnh phải được lập thành văn bản, có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính. Trường hợp pháp luật có quy định thì văn bản bảo lãnh phải được công chứng, chứng thực.

Đối tượng của biện pháp bảo đảm có thể là tài sản hoặc công việc, tùy thuộc vào nghĩa vụ được bảo đảm là nghĩa vụ nộp tiền hay nghĩa vụ thực hiện một công việc nhất định.

4. Nội dung của bảo lãnh.

Khi bên có quyền không thực hiện nghĩa vụ hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận thì bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có quyền trong phạm vi đã xác định. Khi bên bảo lãnh đã thực hiện xong nghĩa vụ thì có quyền yêu cầu bên có quyền thực hiện nghĩa vụ hoàn trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

5. Xử lý tài sản của bên bảo lãnh và chấm dứt việc bảo lãnh.

Trường hợp đến hạn bảo lãnh nghĩa vụ mà bên bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên bảo lãnh phải đem tài sản riêng của mình để trả tiền bảo lãnh.

Bảo lãnh chấm dứt khi nghĩa vụ được bảo đảm chấm dứt, bảo lãnh bị hủy bỏ khi được người thụ hưởng đồng ý hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác …

XEM THÊM TẠI: https://hip-cooking.com/